HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP Kod Örnekleri (ASP Code Samples)

ASP Access (Mdb) Veritabanı bağlantısı ve kayıtların listelenmesi

ASP kodları ile Microsoft Access veritabanına bağlantı sağlanıyor. ODBC ayarları yapmaya gerek kalmadan bağlantı sağlanır. Ayrıca bu kod ile sorgulama sonuçlarını listelenmesi de yapılmaktadır.
 

 

ASP Dosya yükleme (file upload)

ASP ile fileupload işlemi oldukça zor olmaktadır. Örnek olarak hazırladığımız kod aşağıdadır.
 

 

ASP Listbox ta seçili alanın alt alanlarının başka bir listbox'ta görüntülenmesi

Listbox da veritabanından alınan veriler listelenmektedir. Buradan birisi seçildiğinde alttaki listbox da onun alt alanları listelenmektedir.
 

 

ASP Formatlı Sayı Yazdırmak (FormatNumber() )

Kendi web sayfalarınızda rakamların daha anlaşılır bir şekilde gözükmesini istiyorsanız, sayıları belirli bir formatta yazdırmanız gerekmektedir.
 

 

ASP Tablo oluşturmak

ASP kodları ile mevcut bir microsoft acces veritabanına tablolar eklenebilmektedir. Tablo eklemek için SQL komutları kullanılmaktadır.
 

 

ASP Tesadüfi (random) sayı üretmek

Tesadüfi - rastlantısal sayı, bir dizide tekrar etmesi belirli bir düzene tabi olmayan sayı demektir. ASP'de bu amaçla Randomize ve Rnd komutları kullanılmaktadır.
 

 

ASP Tarih ve saat gösterme

Sayfa içerisinde o anki tarih ve saatin gösterilmesi istendiği zaman kullanılabilecek basit bir ASP örneği.
 

 

ASP Veritabanından veri alınıp açılır menüde (combobox) listelenmesi.

Veritabanı ile uğraşanların en çok karşılaştıkları sorunlardan birisi de veritabanından verilerin çekilip combobox'ta listelenmesidir.
 

 

ASP IP adresi kontrol ve blok etme

Bazı durumlarda sayfamıza bazı ip adreslereinden gelen kullanıcıların erişmesini istemeyiz. Bu gibi durumlarda ip adresleri kontrol edilip işlemler yapılmaktadır.
 

 

ASP Doğum günü hesabı (DateDiff)

İstenilen bir tarihteki doğum gününe ne kadar saat kaldığını göstermek istiyorsanız, örnekteki kodları kullanabilirsiniz. Aynı şekilde ne kadar gün kaldığını bulmakta mümkündür.
 

 

ASP Server Değişkenleri: Request.ServerVariables

Kullanıcıya sunucu ve tarayıcı (browser) hakkında bilgiler getirir
 

 

ASP Değişken veya yazı yazdırma: Response.Write

ASP'nin en çok kullanılan ifadelerinden birisi yazdırmadır. Kod içerisinde istenilen bir değişken ya da yazının görüntülenmesini Response.Write ifadesi sağlar.
 

 

ASP MySQL Veritabanına Bağlantı

ASP ile MySQL veritabanına bağlanarak, buradaki tabloları kullanmak mümkür. Örnek kodda bağlantının nasıl yapılacağı gösterilmiştir.
 

 

ASP e-mail adresi doğrulama (validation)

Sayfalarınızda kullandığınız formlarda kullanıcıların e-mail adreslerini alabilirsiniz. Fakat bu e-mail adresini doğru olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. E-mail adreslerinin kontrol edilmesi için gerekli olan kodu sunuyoruz.
 

 

ASP Hata yakalamak

Kullanılan sayfalarda hata varsa ve bu hata durumlarında başka işlemler yapmak isteniyorsa bu durumlarda hata yakalama metotları kullanılmaktadır. Hata yakalamak için 'On Error Resume Next' ifadesi kullanılmaktadır.
 

 

ASP Acces Veritabanı Oluşturmak

ASP kodları ile bir microsoft acces veritabanı oluşturmak mümkündür. Bir .mdb dosyası oluşturmak için Server.CreateObject metodu kullanılmaktadır.
 

 

ASP Değişkenlerin başka sayfalara aktarılması

Aynı sayfaya veya başka sayfalara değişken veya değişkenlerin taşınması çok kullanılan bir ifadedir.
 

 

ASP Dosya Silme

Asp kodları ile herhangi bir dosyanın (file) silinmesini sağlar.
 

 

ASP XML ve XSL ile çalışmak

ASP ile sayfanızda XML dosyalarını kullanmanız için hazırlanan bir örnek
 

 

ASP Sorgulama sonuçlarındaki alan isimleri ve değerlerin yazdırılması. (Microsoft Access - mdb)

Access veritabanından sorgu ile alınan verisetlerindeki alan isimlerinin bulunmasını sağlayan bir örnek.
 

 

ASP Rastgele Sayı Üretme 2

Belirlenen iki sayı arasında rastgele sayı üretmeyi sağlayan kod örneği
 

 

ASP CDONTS ile email gönderme

ASP'in CDONTS bileşenini kullanarak e-mail göndermek için kullanılabilecek bir kod.
 

 

ASP Sayfa Yönlerdirme (redirect)

Bazı durumlarda sayfamızın başka bir sayfaya yönlendirmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda kullanılacak komut Response.Redirect' tir.
 

 

ASP Karakter işlemleri

Metinlerle çok fazla uğraşmak gerekiyorsa karakter işlemlerinin gayet iyi bilinmesi gerekmektedir. Sizin için hazırladığımız bazı karakter işlemlerini sunuyoruz.
 

 

ASP IF Deyimi If..Then..ElseIf..Then.. Mantıksal Sınama

If ..Then..Else ifadesi belirtilen durumun doğru ya da yanlış olmasına göre program akışına yön vermektedir.
 

 

ASP Tamsayı elde etmek, int(), round()

Tamsayı elde etmek için Int(). Round() fonksiyonu kullanılmaktadır, int() bir sayının tam sayı bölümünü verir. Round() fonksiyonu ise kesirli bir sayıyı yukarı veya aşağı “yuvarlayarak” tam sayı haline getirir.
 

 

ASP Recordset başlıkları ve alan sayısının bulunması

Veritabanından çekilen kayıtların alan ismlerini ve kayıtları yazdırmak için kullanabileceğiniz güzel bir kod örneği
 

 

ASP Türkçe olarak tarih gösterilmesi

Web sayfalarınızda türkçe olarak tarih göstermek için kullanabileceğiniz bir örnek.
 

 

ASP Text Dosya (text file) Oluşturma

Asp kodları ile yeni bir textfile oluşturulmasını sağlar.
 

 

ASP Metin dosyası (textfile) okuma

Metin dosyaları ile çalışmak sürekli karşımıza çıkan bir durumdur. Bir döngü halinde metin dosyasından veri okuyup yazdırmak istenecek olursa bu kodları kullanabilirsiniz.
 

 

ASP MySQL veritabanından alınan bilgilerin Access veritabanına aktarılması

MySQL veritabanından istenilen bilgilerin seçilerek, access veritabanına atılmasını sağlayan örnek bir kod.
 

 

ASP Select Case: Durum Seç..

Bir durumu bakarak karar vermeyi sağlar. Çeşiştli alternatiflerden seçim yapmak için kullanılır.
 

 

ASP For Next döngüsü

For…Next döngüsü, belirtilen bir numaraya kadar, devam eden ifadeleri tekrarlamaktadır. For döngüsünde bir sayaç değişkeni kullanılır ve belirtilen değere kadar sayaç arttırılır ve azaltılır.
 

 

ASP Emaile dosya ekleyerek gönderme (Attachment)

Asp ile gönderilen emaile dosya eklemek mümkündür. Örnek kodda gösterilmiştir.
 

 

ASP Do…while döngüsü

While döngüsü döngüye girilmeden önce şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol ettikten sonra işlemleri yapmaktadır. İşlemler ilk kez yapıldıktan sonra şartın sağlanıp sağlanmaması isteniyorsa bu durumda do..while döngüsü kullanılır.
 

 

ASP Klasör Silme

Asp kodları ile herhangi bir klasörün silinmesini sağlar.
 

 

ASP Tarayıcıya Çerez (Cookies) yerleştirmek

Bir kullanıcının tarayıcısına Response nesnesinin Cookies kolleksiyonu kullanılarak çerez eklenmektedir.
 

 

ASP Değişken tanımlamaları

Bütün programlama dillerinde olduğu gibi ASP'de de değişken tanımlamaları yapılabilmektedir. Değişken tanımlamaları için Dim ifadesi kullanılır.
 

 

ASP Html sayfasını başlık olarak ekleme

Web sayfası hazırlanırken bütün sayfalarda genel olarak üst bölüm (header) aynıdır. Bu bir şablon olarak hazırlanıp diğer bütün sayfalarda gösterilmesi sağlanır. ASP sayfalarında üst tarafa önceden hazırlanmış bir sayfanın eklenmesi için "include virtual"
 

 

ASP Yeni Klasör Oluşturma

Asp kodları ile yeni bir klasör oluşturulmasını sağlar.
 

 

ASP Kullanıcının ip adresinin alınması

Bazı durumlarda sayfamıza bağlanan kişilerin ip adreslerini saklamamız gerekebilir. Bu gibi durumlarda sayfaya bağlalan kişilerin ip adreslerinin alınmasını sağlayan ASP kodu.
 

 

ASP Response.Flush (hemen gönder)

Buffer metodu sayfanın tümünün Script’in icrası bitmeden gönderilmesini önlerken, Flush bunun tam tersini yapar. Sunucu ASP sayfası içindeki satırlarda bu ifadeye rastlarsa, o zamana kadar buffer'da sakladığı sayfa değerlerini, browsera gönderir.
 

 

ASP While…wend döngüsü

Bir değişkenin belirli bir şartı karşılaması veya karşılamaması halinde yapılacak işlemler için kullanılmaktadır.
 

 

ASP Metin dosyasına (textfile) yazı ekleme

Metin dosyalarına yazdırma işlemi çok sık kullanılmaktadır. Varolan bir metin dosyasına ekleme yapmak için OpenTextFile komutu kullanılmaktadır.
 

 

ASP Klasör Kopyala

Asp kodları ile bilgisayarda bulunan herhangi bir klasörün kopyalanmasını sağlar.
 

 

ASP Response.Expires (Süresi dolanak kadar tut)

Sunucu sayfaları gönderildiğinde, bu sayfalar ziyaretçinin bilgisayarında geçici bir süre bir bellekte (cache) saklanır. Sayfaların ziyaretçinin bilgisayarındaki geçici bellekte saklanmasının istenmediği durumlarda bu özellik kullanılır.
 

 

ASP Dosya Kopyala

Asp kodları ile bilgisayarda bulunan herhangi bir dosyanın kopyalanmasını sağlar.
 

 

ASP Response.Clear (Boşalt)

Buffer metodu ile kodun sonunu beklerken işlemleri bufferda tutarken, Clear metodu ile buffer (tampon bölge) temizlenir ve yok edilir.
 

 

ASP Çerezlerin (Cookies) Sona Ereceği Tarihin Belirtilmesi

Kalıcı bir çerez oluşturmak için, çerezin sona ereceği tarihinde belirtilmesi gerekir. Bunu yapmak çin "Cookies" kolleksiyonunun "Expires" özelliği kullanılır.
 

 

ASP Metin dosyası (textfile) oluşturma ve yazma

Metin dosyalarına yazdırma işlemi çok sık kullanılmaktadır. Metin dosyası ilk defa kullanılacaksa ilk önce yaratılması gerekmektedir. Metin dosyası yaratma işlemini ise CreateTextFile komutu ile yapmaktayız.
 

 

ASP Bir Klasörün Varlığının Kontrol Edilmesi

Asp kodları ile disk üzerinde herhangi bir klasörün olup olmadığının kontrolünü yapar.
 

 

ASP Bir Dosyanın Varlığının Kontrol Edilmesi

Asp kodları ile disk üzerinde herhangi bir dosyanın olup olmadığının kontrolünü yapar.
 

 

ASP Kullanıcı Bilgisayarından Çerezlerin Okunması

Bir kullanıcının bilgisayarına yerleştirilmiş olan bir çerez, "Request" nesnesinin "Cookies" kolleksiyonu kullanılarak okunabilmektedir.
 

 

ASP Disk Sürücü Varlığının Kontrol Edilmesi

Asp kodları ile herhangi sürücünün (drive) olup olmadığının kontrolünü yapar.
 

 

ASP Response.Buffer (Tampon) nesnesi

Response.Buffer ile sayfaların yüklenme biçimlerini belerlemek mümkündür. True (doğru) olarak ayarlandığında kullanıcıya gönderilecek sayfanın bütün unsurları bir tampon bölgede toplanır.
 

 

ASP Session Object

Session, Kullanıcılara ait bilgilerin kullanıcı adı, şifre vs.. sunucu üzerinde kaydedilmesini sağlayan bir yapıdır. Session zaman aşımına uğrayınca veya kullanıcı siteden çıkış yaptığında o kullanıcı için silinir, sitedeki diğer kullanıcıların bilgileri
 

 

hhhnnn
 
  email : info@kodornekleri.com