HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  PHP Nedir
PHP Değişkenler
PHP Veri Tipleri
PHP Sabitler

PHP If Deyimi
PHP Switch
PHP For Döngüsü
PHP While Döngüsü
PHP Do Döngüsü

PHP Çerezler (Cookies)
PHP Metin İşlemleri
PHP Dosya İşlemleri
PHP Tarih Saat İşlemleri
PHP Diziler (Arrays)

PHP Fonksiyonlar
PHP - MySQL Bağlantısı

PHP - URL Analizi
PHP Login Sayfası
PHP Dosya Yükleme

PHP Örnekler Samples


PHP - Veri Tipleri

Değişkenlere, içinde tuttukları değerlere göre bellekte farklı yerler ayrılmaktadır.

PHP' de kullanılan altı değişik veri tipi bulunmaktadır.

Veri Tipi
Açıklama
Örnek
String Text Çift tırnak içerisinde kullanılır. İçerisinde textler tutulmaktadır. $metin = "MErhaba Dünya";
Integer Tamsayı -32768 -- 32767 arasındaki sayı değerleri için kullanılır.

$sayi = 123;

$sayi2 = - 1521;

Double Çift

Ondalık sayılarla beraber tam kısım değerleri de tutulmaktadır

1.797 E308 den -4.940 7E-324 (Negatif)
+4.940 E-324 den 1.797 E308 (Pozitif)

arasındaki değerler için kullanılmaktadır.

$sayi = 1245,123;

$sayi = -45679,1254;

Array Dizi

Bir değişken adı içerisinde index mantığı ile birden çok değişkenin tutulmasıdır. Dizinin her üyesi eleman olarak tanımlanmaktadır.

Dizi elemanların sırası sıfırdan başlar. YAni dizinin ilk elemanının sıra numarası sıfırdır.

$ipucu = array ("ASP","PHP","JS");

$ipucu[2] = "JavaScript";

echo $ipucu[0]; // "ASP"

Object Nesne Nesne, kendi değişkenleri ve icra edeceği komutlardan oluşan fonksiyonları ile bir bütündür. Nesneyi bir kere tanımladıktan sonra istediğimiz kadar örneğini oluşturabiliriz.

class ogrenci {

// özellikleri

 var $ad;

 var $soyad;

 var $sinav;

}

$ogr = new ogrenci();

 
  email : info@kodornekleri.com