HOME HTML ASP PHP JAVASCRIPT C# Makaleler Örnekler Kod Ekle   English
 
     
  ASP Nedir
ASP IIS Kurulumu
ASP Nesneleri
ASP Bileşenleri
ASP Değişken Kullanımı
ASP Veri Tipleri

ASP If Deyimi
ASP Select Case
ASP For Döngüsü
ASP For Each Döngüsü
ASP While Döngüsü
ASP Do Döngüsü
ASP Oturum (Session)
ASP Çerezler (Cookies)

ASP Metin İşlemleri
ASP Diziler (Arrays)

ASP Response Object
ASP Request Object
ASP Hata Yakalama

ASP Fonksiyonlar
ASP Prosedürler

ASP Örnekler Samples


ASP Request Nesnesi ve Özellikleri

Request nesnesi bilgi toplamak amaçlı kullanılan bir nesnedir. Request nesnesinin özellikleri ve metodları kısaca aşağıdaki şekildedir.

 • Querystring: url içersinde bulunan dosya ismi ile birlikte gönderilen bilginin veya form içerisinden "GET" metodu ile gönderilen bilgilerin alınması için kullanılır.
 • Form: Form içerisinden "POST" metodu ile bilgi alınması için kullanılan bir metodudur.
 • Servervariables: Web server request ile ilgili bilgileri ( Http ServerVariables ) tutar. Bu bilgilere ulaşmayı sağlayan bir metoddur.
 • Cookies(Çerezler): Eğer kullanıcının tarayıcısı sunucudan gelen çerezleri kabul ediyor ise bu bilgiye ulaşılmasını sağlar
 • ClientCertificate: Dijital bir sertifikadır ve sunucu ve istemcinin birbirini tanımlaması için kullanılır.

Yukarıdaki maddeleri aşağıda daha detaylı olarak anlatılmıştır:

1. ASP Request.QueryString Koleksiyonu

Sunucuya iletilen bilgilerin alınmasını sağlayan metotladan birisidir. Bu iletişim tarayıcının adres saturıda yer alan dosya adına "?" ve "&" işaretleri vasıtası ile bilgilerin eklenmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Genel kullanımı:

aspders17.php?islem=sorgula

şeklindedir.Eğer daha fazla bilgi bir anda gönderilmek isteniyor ise bu "&" işareti kullanılır."&" işareti bilgilerin birbirinden ayrılmasını sağlar. Örnek kullanım aşağıdaki şekildedir.

aaspders17.php?islem=sorgula&id=38&kullanici=Administrator

islem, id ve kullanıcı değişkenlerini Querystring metodu ile alan ASP kodları aşağıdaki şekildedir.

Örnek

<%
users = Request.Querystring("kullanici")
islem = Request.Querystring("islem")
userid = Request.Querystring("id")
%>

Eğer Request.Querystring ile çok fazla değişkenin değeri alınacak ise bu durumlarda döngü kurmak da mümkündür. For Each .. Next döngüsü ile gönderilen bütün Querystring değişkenlerini almak mümkün olmaktadır. Döngüyü aşağıdaki şekilde kurmak mümkündür.

Örnek

<%
For Each degisken in Request.Querystring
   Response.Write "değişken :" & "......" & Request.Querystring(degisken)
Next
%>

Yukarıdaki döngü Request. Querystring ile oluşturulan her değişken için döngüyü tekrarlamaktadır ve Querystring ie gönderilen tüm değişkenleri ve bu değişkenlerin değerlerini ekrana yazdırmaktadır.

Request.Querystring("kontrol").count özelliği gönderilen değişkenlerin sayısını bulmak için kullanılmaktadır.


2. ASP Request.Form Koleksiyonu

Eğer form içerisinde gönderilen bilgiler POST metodu kullanılarak gönderilmiş ise bu bilgiler FORM koleksiyonu içerisinde yer alır ve Eequest .FORM("degisken_adi") kullaılarak değerlerine ulaşılır. Genel kullanımı:

Request. Form ("degisken_adi")

şeklindedir.

Form nesnesi içerisinde bulunan elamanlar aşağıdaki gibidir:

  Textboxes

  Checkboxes

  Options

  Buttons

  Listboxes

  Hidden Fields

  Text Areas

Formun POST metodu kullanıldığı zaman değişkenler adres satırında gözükmeyecektir. Querystirng ile alınan değişkenleri post metodu ile alınacak olsayda kullanılacak kodlar aşağıdaki şekilde olacaktır.

Örnek

<%
users = Request.Form("kullanici")
islem = Request.Form("islem")
userid = Request.Form("id")
%>

3. ASP Request.ServerVariables Koleksiyonu

HTTP header bilgilerini bulundurarak sunucu ile gönderilen her istek ile ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlamaktadır. Tüm ServerVariables değerlerinin ekrana yazdıracak kod aşağıdaki şekilde olacaktır.

Örnek

<%
For Each eleman in Request.Servervariables
   Response.Write "Server Değişkeni :" & " : " & Request.ServerVariables(eleman)
Next
%>

ServerVariables sayesinde kullanıcının IP adresi, kullandığı tarayıcının türü, IIS versiyonu, tarayıcının dili gibi bilgilere ulaşmak mümkündür.


4. ASP Request.TotalBytes Özelliği

Bu özellik tarayıcı tarafından gönderilen bilginin toplam olarak kaç byte olduğunu bulmak için kullanılır. Gönderilen bilginin kaç byte olduğunu gösteren kod örneği aşağıdadır.

Örnek

<%
Response.Write "Gönderilen Bilgi Miktarı:"
Response.Write Request.TotalBytes
%>

5. ASP Request.BinaryRead Metodu

POST ile sunucuya gönderilen bilgilerin alınması için kullanılmaktadır. Form ve Querystring metodlarından farklı olarak text dışındaki verilerin okunması için kullanılır. Aşağıda verilen kodu inceleyelim.

Örnek

<%
dosyaboyutu=Request.Totalbytes
dosyaoku=Request.BinaryRead(dosyaboyutu)
For i= 1 to dosyaboyutu
    Response.Write MidB(dosyaoku, i, 1)
Next
%>

MidB , düzensiz oluşturulmuş bilgileri okumak için kullanılan bir text fonksiyonudur. Bu fonksiyon döngü içerisinde her defasında bir karakter okunmakta ve ekrana yazılmaktadır.

 
  email : info@kodornekleri.com